Apollo 15

Apollo 15

Station 2 / fillet / samples 180 & 181