Apollo 15

Apollo 15

Station 8 / ALSEP / LM / LRV