Apollo 16

Apollo 16

Pan frame at Apollo 16 Station 1 - Charlie Duke at edge of crater.