1st Aero Squadron Material Pendleton

Littleton Flippo Pendleton served as an observer with the 1st Aero Squadron during 1917-1919.