Apollo 7

Apollo 7

Apollo 7/S-IVB Rendezvous in space.