Apollo 14

Apollo 14

Apollo 14 astronaut with the MET (Modularized Equipment Transporter).