Charlie Duke on the Moon (Apollo 16)

Charlie Duke on the Moon (Apollo 16)

Charlie Duke at Station 4 on Stone Mountain (Apollo 16).