The first six cosmonauts, left to right:
Pavel Popovich, Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova, Adrian Nikolaev, Valery Bykovsky, German Titov.